Harnessing Hardware Acceleration with RISC-V and the EU Processor [Exhibition Paper]

Juan Fumero, Athanasios Stratikopoulos, Mehdi Goli, Ruyman Reyes, Konstantinos Nikas, Dionisios Pnevmatikatos, Nectarios Koziris, Christos Kotselidis